Vineri 19 Ianuarie 2018
Text Size

              Anul acesta Biserica Ortodoxă Română comemorează 500 de ani de la tipărirea, în limba slavonă, a Liturghierului lui Macarie (1508), tipăritură cu atât mai însemnată având în vedere că este prima ediţie tipărită a unui Liturghier, 360 de ani de la tipărirea Noului Testament de la Bâlgrad (1648) şi 320 de ani de la tipărirea Bibliei de la Bucureşti (1688), prima traducere integrală a textului biblic în limba română.

             De aceea cu îngăduinţa şi ajutorul Bunului şi Milostivului Dumnezeu, voi încerca să accentuez legătura sacră dintre Scriptură şi Dumnezeiasca Liturghie, importanţa fundamentală pe care o au în viaţa bisericii, precum şi menirea lor de a ne călăuzii, de a ne apropia de Dumnezeu, ajutându-ne să cunoaştem şi să înţelegem mai bine dragostea şi lucrarea Divină.

            Încă din primele veacuri ale creştinătăţii Sfânta Scriptură şi Dumnezeiasca Liturghie au avut un rol esenţial în viaţa bisericii. Atât Scriptura cât şi Liturghia fac parte din fundamentul credinţei noastre şi sunt menite să ne călăuzească şi să ne apropie de Dumnezeu, de Hristos.

 

          Dacă Scriptura ne arată lucrarea lui Dumnezeu de la facerea lumii, ne arată legea şi cuvântul lui Dumnezeu, lucrarea mântuitoare şi plină de dragoste a lui Hristos şi începuturile creştinismului, adevărata comuniune cu Hristos o primim în cadrul Sfintei Liturghii. Slujbă în care rememorăm permanent cele mai importante momente din viaţa Mântuitorului, asemenea Heruvimilor aducem slavă Preasfintei şi de viaţă Făcătoarei Treimi, pentru ca astfel, „toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm“, primindu-L n inimile noastre pe „Împăratul tuturor înconjurat de cetele îngereşti“, Cel care la fiecare Liturghie se pogoară din Slava cerească pe Masa Sfântului Altar jertfindu-Se şi astăzi pe Cruce din dragoste pentru noi, ca astfel să ne înalţe la viaţa veşnică.

            Scriptura şi Liturghia sunt strâns legate, numeroase cântări, rugăciuni şi texte din liturghie având ca inspiraţie şi fundament diverse pericope scripturistice, în fiecare Liturghie în bisericile noastre se citesc pericope Apostolice şi Evanghelice, însă adevărata comuniune dintre Scriptură şi Liturghie este creată de Însuşi Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel ce este Centrul, „piatra cea din capul unghiului“ (Efeseni 2.20) şi care a binevoit a se descoperii lumii întregi prin aceste două lucrări ale bisericii.

             Aşa cum am arătat încă dintru început atât Liturghia cât şi Sfânta Scriptură au şi au avut mereu o importanţă majoră pentru creştini, deoarece ambele sunt menite să ne apropie de Dumnezeu, deşi cunoaştem din fragedă copilărie lucrarea şi dragostea lui Dumnezeu, fiind crescuţi în lumina şi duhul lui Hristos, prezent în Sfânta Scriptură, adevărata înţelegere a lucrării Divine o putem dobândii doar în Biserică, care este „stâlp si temelie a adevărului“ (I Tim. 3, 15), la Sfânta Liturghie, prin tâlcuirea oferită de preoţi şi Sfinţii Părinţi, doar astfel vom păstra lumina şi adevărul lui Hristos, ferindu-ne de orice rătăcire. Despre importanţa tâlcuirii corecte a Sfintelor Scripturi ne avertizează chiar Mântuitorul când într-o discuţie cu saducheii le spune „Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.“ (Matei, 22,29), Sfântului Apostol Pavel ne spune şi el că, cunoaşterea şi înţelegerea lui Dumnezeu nu se dobândeşte prin înţelepciunea acestei lumi ci prin lucrarea Duhului Sfânt „Iar cuvântul meu şi propovăduirea mea nu stăteau în cuvinte de înduplecare ale înţelepciunii omeneşti, ci în adeverirea Duhului şi a puterii, pentru ca credinţa voastră să nu fie în înţelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu.  Şi înţelepciunea o propovăduim la cei desăvârşiţi, dar nu înţelepciunea acestui veac, nici a stăpânitorilor acestui veac, care sunt pieritori,  Ci propovăduim înţelepciunea de taină a lui Dumnezeu, ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de veci, spre slava noastră,  Pe care nici unul dintre stăpânitorii acestui veac n-a cunoscut-o, căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei; Ci precum este scris: "Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El". Iar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Său, fiindcă Duhul toate le cercetează, chiar şi adâncurile lui Dumnezeu. Căci cine dintre oameni ştie ale omului, decât duhul omului, care este în el? Aşa şi cele ale lui Dumnezeu, nimeni nu le-a cunoscut, decât Duhul lui Dumnezeu. Iar noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul cel de la Dumnezeu, ca să cunoaştem cele dăruite nouă de Dumnezeu; Pe care le şi grăim, dar nu în cuvinte învăţate din înţelepciunea omenească, ci în cuvinte învăţate de la Duhul Sfânt, lămurind lucruri duhovniceşti oamenilor duhovniceşti. Omul firesc nu primeşte cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie şi nu poate să le înţeleagă, fiindcă ele se judecă duhovniceşte. Dar omul duhovnicesc toate le judecă, pe el însă nu-l judecă nimeni;  Căci "Cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-L înveţe pe El?" Noi însă avem gândul lui Hristos. “ (1 Co. 2, 4-16).      

             Vorbind despre Scriptură în lumina Sfinţilor Părinţi, Preacuviosul Arhimandrit Ilie Cleopa ne învaţă că „Sfânta Scriptură este ca o fântână cu adâncime fără fund, fiindcă în ea este cuprinsă înţelepciunea lui Dumnezeu care nu are margini. Dacă cineva însetat ar veni la o fântână şi ar vrea să bea toată apa, s-ar îneca în ea; dar dacă va scoate din ea cu ciutura si apoi de acolo va bea cu paharul, se va răcori fără de primejdie. Cine este omul acela nebun care ar voi să se bage într-o apă adâncă, fără să ştie să înoate? Sfânta Scriptură are ''oase'', după cum spun Sfinţii Părinţi ai Bisericii, şi nimeni, având dinţii înţelegerii sale de lapte, să nu îndrăznească a sparge cu ei oasele cele tari ale Scripturilor dumnezeieşti, căci se vatămă pe sine şi se pierde. “ [1]

           Dacă Sfânta Scriptură ne face cunoscută activitatea, modelul de viaţă morală, de desăvârşire şi sfinţenie, prezentându-ne milostivirea, bunătatea, iertarea şi lucrarea mântuitoare pe care Dumnezeu a acceptat-o şi a săvârşit-o pe Pământ, pentru a arăta lumii cum să dobândească viaţa veşnică, dacă în Scriptură Hristos ne oferă cuvântul vieţii, în Liturghie Acesta se înfăţişează ca Cel ce „ca un miel nevinovat spre junghiere S-a adus şi ca o oaie, fără de glas împotriva celui ce-o tunde, aşa nu şi-a deschis gura Sa.“ [2]. În Liturghie Hristos se înfăţişează ca fiind „Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii.“ (Ioan 1,29), El este Ce se pogoară pe Sfântul Altar şi bate cu răbdare si plin de iubire la poarta inimi noastre, chemându-ne la Cina Sa, „Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine. “ (Apocalipsa 3.20), El ne cheamă pe toţi dorind să ne ofere tuturor Pâinea Vieţii „cea care se coboară din cer şi care dă viaţă lumii“ (Ioan 6,33), El este Cel care „Se frânge şi se împarte,Cel care se frânge şi nu se desparte, Cel care se mănâncă pururea şi niciodată nu se sfârşeşte, ci pe cei care se împărtăşesc îi sfinţeşte.“[3]

       Despre lucrarea sfinţitoare a Liturghiei ne vorbeşte şi Sf. Nicolae Cabasilia care ne spune că „lucrarea Sfintei Liturghii constă în prefacerea Darurilor pe care le aduc credincioşii, a pâinii şi vinului, în Trupul şi Sângele lui Hristos, iar scopul este sfinţirea credincioşilor, care prin Sfânta Împărtăşanie dobândesc iertarea păcatelor lor, bogăţie de daruri duhovniceşti şi moştenirea Împărăţiei cerurilor. La această lucrare şi la împlinirea scopului contribuie rugăciunile, cântările, citirile din Vieţile Sfinţilor şi toate cele ce se săvârşesc şi se spun în decursul Liturghiei. Iar prin toate acestea vedem zugrăvită ca într-un tablou, toată viaţa lui Hristos, de la începutul până la sfârşitul ei. Pentru sfinţirea Darurilor, adică însuşi Jertfa, propovăduieşte moartea, Învierea şi Înălţarea Lui, aceste daruri prefăcându-se în însăşi Trupul Domnului, care a fost răstignit, a înviat şi S-a înălţat la ceruri. Cele ce se săvârşesc înaintea Jertfei închipuie faptele care s-au petrecut înainte de moartea Domnului, adică venirea Sa în lume, arătarea Sa, minunile şi învăţătura Sa, iar cele de după Jertfă simbolizează Pogorârea Sfântului Duh peste Apostoli, întoarcerea oamenilor la Dumnezeu şi comuniunea lor cu El. Credincioşii care merg la biserică şi participă la toate acestea luare aminte, se fac mai statornici în credinţă, mai fierbinţi în evlavia şi dragostea lor către Dumnezeu. Într-o asemenea stare duhovnicească se învrednicesc să se apropie şi de focul Sfintelor Taine şi să se împărtăşească cu credinţă şi dragoste.“ [4]

             Sfinţii Părinţi ne învaţă că Sfânta Liturghie este cea mai înaltă Jertfă pe care noi o putem oferi lui Dumnezeu, de aceea Sfântul Ioan Gură de Aur spune despre preoţi că sunt chemaţi ca încă din viaţa aceasta să săvârşească slujba îngerilor şi îndeamnă la o preoţie şi o vieţuire îngerească. Dumnezeiasca Liturghie este singura slujbă a bisericii în care credincioşii întră în mod direct, în comuniune cu Hristos, sfinţindu-se aşa cum arată şi Sf. Nicolae Cabasilia, prin primirea Cereştilor Taine, iar odată cu primirea Acestora noi suntem ridicaţi din păcat, din stricăciune şi îndumnezeindu-ne devenim mădulare ale Trupului lui Hristos.

     Dumnezeiasca Liturghie este în acelaşi timp o mărturie vie şi fermă a credinţei noastre, în fiecare Liturghie mărturisim credinţa noastră în Sfânta Treime, în învierea şi înălţarea lui Hristos, în Sfânta Biserică, în Sfintele Taine ale Bisericii, învierea morţilor şi viaţa veacului ce va sa vie.

             Să-I cerem umilinţă Bunului şi Milostivului Dumnezeu harul de a trăi toată viaţa noastră în lumina Evanghelie, în Lumina lui Hristos, mărturisindu-ne credinţa prin prezenţa şi împărtăşirea regulată cu Sfintele Taine, în Liturghie, prin dragoste jertfelnică faţă de aproapele, faţă de Biserică şi săvârşirea de fapte bune, oferind toată viaţa noastră să fie lui Hristos ca astfel să mărturisim împreună cu Sfântul Apostol Pavel „nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.“ (Galateni 2.20) pentru ca la sfârşitul vieţii noastre să putem spune împreună cu Apostolul neamurilor, cu fermitate, bucurie duhovnicească şi fără tăgadă „Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. “ (2 Timotei 4,7)


[1] A r h i m a n d r i t CLEOPA ILIE, CĂLĂUZA ÎN CREDINŢA ORTODOXĂ, Ediţia a- IV-a revizuită şi adăugită de Arhimandrit Ioanichie Bălan, la editura Episcopiei Romanului, 2000, pag.126

[2] Slujba Proscomidiei, Liturghierul Pastoral, Editura Trinitas a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei Iaşi, 2004, pag 122

[3] Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur , Liturghierul Pastoral, Editura Trinitas a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei Iaşi, 2004, pag 206

[4] Sf. Nicolae Cabasilia, Tâlcuirea Sfintei Liturghii, tipărită de Sfânta Mănăstire Paraklitul la Editura Evanghelismos, Bucureşti, pag 5-6

Vizitatori

45.4%Romania Romania
12.5%Republic Of Moldova Republic Of Moldova
7.9%Italy Italy
6.8%United States United States
6.8%Germany Germany
4.5%United Kingdom United Kingdom
4.5%Spain Spain
2.2%Canada Canada
1.1%Portugal Portugal
1.1%Ukraine Ukraine

Today: 2
Yesterday: 2
This Week: 10
Last Week: 27
This Month: 50
Last Month: 96

Comentarii recente

 • Asociația Umanitară „Alexandru Damian“, un strop de lumină și alinare în viața copiilor bolnavi de cancer

  • Roxana Popescu 12.05.2014 14:59
   Un articol foarte frumos. Pentru cei care sunt interesti sa fac voluntariat va recomand sa intrati ...
 • Cât costă un site?

  • Răzvan Ciule 28.09.2014 19:45
   Stimate domn vă mulțumesc pentru comentariu si va respect opinia, totuși consider că este necesar ...
    
  • anomim 09.04.2014 00:18
   :cry: gazduire 5 euro pentru un magazin virtual?:D si ssl? si vps, si cpu si baze de date serioase, si ...

Copyright © 2008-2014 All Rights Reserved. Toate drepturile asupra acestui site aparţin lui Răzvan Ciule. Pentru preluarea sau publicarea informaţiilor de pe acest site pe alte pagini vă rugăm să contactaţi autorul utilizand datele din cadru secţiunii de contact şi să precizaţi sursa. Orice modificare sau preluare a conţinutului fără consimţământul autorului reprezintă o încălcare a dreptului de autor şi se pedepseşte conform legii.

SEO monitor