Vineri 19 Ianuarie 2018
Text Size

Universitatea Lucian Blaga Facultatea de Teologie Andrei Şaguna Sibiu

 

 

Iubirea, cale către îndumnezeire

 

 

 

 

 

 

Student,

Ciule Răzvan-Florin

Îndrumător,

P.C. Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Mihoc

 

„Cel ce se îmbracă în iubire se îmbracă în Dumnezeu“

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Epistola către Romani)

 

       Întreaga lucrare creatoare şi mântuitoare a lui Dumnezeu are la bază iubirea Sa negrăită şi ne cuprinsă faţă de om. Această virtute este însuşi temelia creştinismului căci Hristos nu S-a întrupat din nicio altă pricină decât din dragoste. Importanţa iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele este evidenţiată de însuşi Mântuitorul Hristos atunci când afirmă „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. În aceste două porunci se cuprind toată Legea şi proorocii.“ şi "Nu este alta porunca mai mare decât acestea" (Marcu XII, 31).

    De aceea şi Sfinţii Apostoli şi ucenicii lor, cei care au urmat lui Hristos, au acordat o deosebită atenţie dragostei. Sfântul Apostol Pavel a abordat şi el acest subiect amplu în epistolele sale.

    

Dacă în Epistola către Corinteni Pavel afirmă că „Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Dragostea nu cade niciodată.“ în Epistola către Romani, le cere acestora şi prin ei şi nouă şi întregii Biserici „Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine. În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă întâietate. La sârguinţă, nu pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi; Domnului slujiţi.“

     Iată dar că Dumnezeu cere de la noi o iubire fierbinte şi jertfelnică. Pavel nu ezită să spună chiar că iubirea iubirea înseamnă şi jertfă şi suferinţă de aceea cere „Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng“ . Legat de acest verset Sfântul Ioan Gură de Aur spune el voieşte să fie aprins în noi focul dragostei. De aceea a adăugat şi aceasta, ca nu numai să binecuvântăm, ci să şi compătimim cu dânşii, dacă i-am vedea vreodată căzuţi în nenorocire. „Aşa este”, zici tu; „a se întrista cineva şi a plânge cu cei ce plâng este drept, şi cu drept cuvânt a poruncit a face aceasta; însă pe cealaltă de ce a mai poruncit-o, câtă vreme nu este vreun lucru mare?”. Dar tocmai faptul de a te bucura cu cei ce se bucură necesită un suflet mai înalt decât de a plânge cu cei ce plâng. Aceasta o face însăşi firea, şi nimeni nu este atât de împietrit ca să nu plângă pe cel ce este în nenorociri; pe când tocmai aceia au nevoie de un suflet bărbătos, adică nu numai de a nu invidia pe cel ce prosperă în afacerile sale, ci încă de a se şi bucura. De aceea şi Apostolul acest fapt l-a arătat mai întâi, fiindcă nimic altceva nu întăreşte dragostea dintre oameni atât de mult ca faptul de a ne împărtăşi bucuriile şi supărările unii altora.“

       Fiecare din noi este chemat a fi ucenic a lui Hristos prin iubire şi dacă El Dumnezeul Cel Adevărat a plâns cu Marta şi Maria, la moartea lui Lazăr, a oftat cu văduva din Nain si şi S-a rugat cu lacrimi de sânge pentru noi dăruind tuturor tămăduire şi bucurie atunci şi noi suntem datori a suferii de bună voie cu aproapele nostru mulţumind lui Dumnezeu că ne îngăduie în dragostea Lui ne-a îngăduit ca prin iubire să devenim ucenici ai Lui, împlinind cuvintele de la Ioan 13, 34,35 „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. 35. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii. “  

       Acelaşi Ioan Hrisostom amintindu-şi de cuvântul lui Pavel cum că „Iubirea zideşte“ (I Cor. 8,1) afirma următoarele „Deci dacă tu te găseşti departe de rele şi necazuri, aceasta să nu te facă să rămâi fără simpatie şi fără compătimire faţă de cel necăjit. Căci aproapelui tău, suferind rele, tu îi eşti dator a împărtăşi nenorocirea lui. Aşadar, împărtăşeşte-te de lacrimile lui, ca să-i uşurezi greaua tristeţe; împărtăşeşte-te de bucuria lui, ca să-i înrădăcinezi veselia în sufletul lui mâhnit şi ca să-i întăreşti puternic dragostea alinătoare. Mai înainte de el, ţie însuţi îţi eşti de folos, căci prin lacrimi tu te vei face mai milostiv, iar prin faptul că te bucuri împreună cu el atunci când se bucură, adică atunci când prosperă în ale sale, tu te cureţi de orice invidie şi ură. Acum tu gândeşte-te şi la blândeţea şi uşurinţa cuvintelor lui Pavel. El n-a zis: „împrăştie sau alungă nenorocirea lui”, ca nu cumva să răspunzi de multe ori că este peste putinţă, ci a poruncit ceea ce este mai uşor de făcut, şi în care tu singur eşti stăpân. Dacă tu nu poţi să alungi relele, cel puţin contribuie cu lacrimi, şi atunci ai alungat o mare parte din ele. Daca nu poţi să sporeşti bunăstarea aproapelui, cel puţin contribuie cu bucuria, şi atunci ai adăugat mult la bunăstarea lui. De aceea, el ne îndeamnă nu numai de a nu invidia pe altul, ci încă mai mult, anume de a ne şi bucura, ceea ce e mai mult decât a nu invidia.“

       Iată dar cât folos aduce inimii noastre iubirea de Dumnezeu şi de aproapele căci ne zidește, ne smerește, ne curăţeşte de patimi şi ne face ucenici ai lui Hristos. Însă Sfântul Ioan nu se opreşte aici ci amintindu-şi că „Dumnezeu este iubirea“ el spune chiar că „Cel ce se îmbracă în iubire se îmbracă în Dumnezeu“.

 

      Aflăm dar că prin iubire nu numai că sporim în har ci ne asemănăm în chip tainic şi minunat lui Dumnezeu. Iubirea nu este altceva decât un foc lăuntric care arde dar nu mistuie, un foc curăţitor care şterge patimile noastre, un foc prin care Dumnezeu preschimbă asemeni unui fierar rugina păcatelor noastre in lumina incandescentă şi folositoare.

 

       Dar pentru a desăvârşi dragostea noastră noi trebuie să îi iubim pe toţi cei din jur şi mai ales pe aceea care ne stau împotrivă căci numai astfel vom urma pe deplin modelul lui Hristos care S-a rugat pentru cei ce îl chinuiau chiar si pe Cruce. De aceea Apostolul ne îndeamnă   „Nu răsplătiţi nimănui răul cu rău” (12, 17). Iar Sfântul Ioan ne avertizează zicând „Dacă tu defaimi pe altul care dă dovadă de zavistie, oare prin aceasta nu te-ai făcut singur răspunzător de aceeaşi vinovăţie? Dacă el a făcut rău, de ce tu nu fugi de acel rău? Şi priveşte cum Apostolul n-a făcut aici nici o deosebire între oameni, ci a stabilit o lege comună. El n-a zis: „să nu răsplăteşti cu rău pe cel credincios”, ci „nimănui”, adică nici elinului, nici celui păgân şi întinat, cu un cuvânt nimănui, oricine ar fi acela. „Purtaţi grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor. Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiţi în bună pace cu toţi oamenii” (12, 17, 18).

 

     Oameni fiind noi avem tendinţa de a împărţii lucrurile în bine şi rău însă la Dumnezeu toate sunt bune şi fiecare încercare nu este decât o treaptă spre desăvârşire ceva care ne va ajuta să creştem în Evanghelia Dumnezeului Nostru Iisus Hristos. De aceea noi trebuie să binecuvântăm pe vrăşmaşii noştri că ne sunt pricină de smerenie, îndreptare şi trezvie.

 

     Nu toţi vor reuşi să înţeleagă măsura dragostei noastre şi uneori chiar vom suferii din +

,,prea multă dragoste însă chiar şi aceştia nu trebuie să îi judecăm ci să îi iubim necondiţionat şi cu smerenie şi lacrimi să cerem lui Dumnezeu să aprindă şi în ei şi în noi focul cel Dumnezeiesc al dragostei căci Hristos aceasta voieşte de la noi să iubim pe aproapele nostru cu toată fiinţa noastră, gata fiind a ne pune şi viaţa pentru mântuirea lui. De aceea şi Pavel ne îndeamnă zicând Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul cu binele. Iar Sfântul Ioan zice „ Ştia bine Apostolul că de ar fi duşmanul chiar fiară sălbatică, nu va mai rămâne în duşmănie când vede că i se dă pâine fiind flămând; în acelaşi timp şi cel nedreptăţit, chiar de ar fi de mii de ori nesăbuit şi mic la suflet, totuşi hrănind şi potolind setea duşmanului, la urmă el însuşi nu va mai dori pedeapsa aceluia. De aceea la urmă încurajându-se, nu mai ameninţă pur şi simplu, ci vorbeşte de pedeapsa cea mai mare pe care o va lua acela; căci n-a zis: „îl vei pedepsi”, ci „vei grămădi cărbuni de foc pe capul lui”. Apoi, lăudându-l pentru acest fapt, zice: „Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul cu binele”, dându-ne de înţeles că nu trebuie a fi stăpâniţi de ideea răzbunării, fiindcă a ţine minte răul înseamnă a fi biruiţi de rău.

 

       Noi nu vom putea cuprinde niciodată dragostea lui Dumnezeu însă suntem datori a iubi cu toată inima noastră încercând a sporii zilnic iubirea noastră.

 

       Mulţumind lui Dumnezeu pentru toată dragostea şi darurile pe care le pune zilnic în iubirea Lui și pentru bucuria de a-L mărturisii în fiecare clipă a vieţii mele, închei acest cuvânt cu un îndemn a Sfântului Apostol Pavel dat în Epistola către Galateni „Fiţi dar urmãtori ai lui Dumnezeu, ca nişte fii iubiţi, şi umblaţi întru iubire, precum şi Hristos ne-a iubit pe noi şi S-a dat pe Sine pentru noi, prinos şi jertfã lui Dumnezeu, Întru miros cu bunã mireasmã” (Galateni 5:12).

 

 

 

Bibliografie :

I IZVOARE

1.Biblia sau Sfânta Scriptură. Tipărită cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1997.

2.Biblia sau Sfânta Scriptură Ediţie jubiliară a Sf. Sinod, Versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2001

II LUCRĂRI DE SPECIALITATE

 1. 1.Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Epistola către Romani

Vizitatori

45.4%Romania Romania
12.5%Republic Of Moldova Republic Of Moldova
7.9%Italy Italy
6.8%United States United States
6.8%Germany Germany
4.5%United Kingdom United Kingdom
4.5%Spain Spain
2.2%Canada Canada
1.1%Portugal Portugal
1.1%Ukraine Ukraine

Today: 2
Yesterday: 2
This Week: 10
Last Week: 27
This Month: 50
Last Month: 96

Comentarii recente

 • Asociația Umanitară „Alexandru Damian“, un strop de lumină și alinare în viața copiilor bolnavi de cancer

  • Roxana Popescu 12.05.2014 14:59
   Un articol foarte frumos. Pentru cei care sunt interesti sa fac voluntariat va recomand sa intrati ...
 • Cât costă un site?

  • Răzvan Ciule 28.09.2014 19:45
   Stimate domn vă mulțumesc pentru comentariu si va respect opinia, totuși consider că este necesar ...
    
  • anomim 09.04.2014 00:18
   :cry: gazduire 5 euro pentru un magazin virtual?:D si ssl? si vps, si cpu si baze de date serioase, si ...

Copyright © 2008-2014 All Rights Reserved. Toate drepturile asupra acestui site aparţin lui Răzvan Ciule. Pentru preluarea sau publicarea informaţiilor de pe acest site pe alte pagini vă rugăm să contactaţi autorul utilizand datele din cadru secţiunii de contact şi să precizaţi sursa. Orice modificare sau preluare a conţinutului fără consimţământul autorului reprezintă o încălcare a dreptului de autor şi se pedepseşte conform legii.

SEO monitor