Luni 22 Ianuarie 2018
Text Size

Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare a nădejdii, a vieții și a bucuriei

Iubiţi prieteni si credincioși,

Iată ca prin darul lui Dumnezeu ne-am învrednicit a ajunge la luminatul praznic al Adormirii Maicii Domnului. Vă scriu aceste gânduri la provocarea unei dragi prietene, dorind a va arăta mai clar ce anume sărbătorim pe data de 15 august. În diverse zone ale tarii, mai ales în Moldova dar și în unele zone din Tara Românească, sărbătoarea de astăzi nu este numita și Sfânta Marie a morților. Acest lucru este cauzat de faptul ca încă din străvechi timpuri Românii aveau un obicei frumos ca la fiecare mare praznic al Bisericii să-și aducă aminte de înaintașii lor, de aceea exista în aceste zone o multitudine de obiceiuri și superstiții precum cea că nu e bine să mergi in spate că o superi pe Maica Domnului, că nu e bine sa intri în apă dacă a trecut un cerb pe acolo, că nu e bine să te tunzi sau să aprinzi focul ori cele care spun ca în ajunul zilei de Sfânta Maria Mare, vrăjitoarele o pot întâlni în vis pe Maica Domnului, primind de la ea sfaturi și îndrumări pentru descântecele lor, ori alte asemenea dedicate celor adormiți.  Din păcate distrași de multitudinea de obiceiuri, majoritatea fără nicio legătură cu prăznuirea Bisericii ori chiar contrare cu învățătura Bisericii și voia lui Dumnezeu, unii oameni uita și anume prăznuim defapt la fiecare miez de august.

Vreau să precizez încă de la început că a aduce jertfa lui Dumnezeu pentru frații noștri a plecat la Cer nu este o greșeală pentru ca acest lucru este bine plăcut lui Dumnezeu și ajută foarte mult sufletele care astfel rămân în comuniune cu noi si dobândesc de la Dumnezeu iertarea păcatelor, însă nu trebuie sa lăsăm acest lucru sa ne facă sa uitam motivul și esența sărbători.

Însăși numirea sărbătorii ca fiind „a morților“ este una greșită pentru că în realitate nu exista sărbători ale morților și sărbători ale viilor, există doar sărbători. Toți Sfinții Bisericii noastre sunt prăznuiți în data adormiri lor, excepție făcând doar Maica Domnului și Sfântului Ioan Botezătorul, care sunt cinstiți atât la adormire cât si la naștere tocmai pentru ca Biserica a dorit sa arate importanța acestora dar și cinstirea pe care ieri au dobândit-o de la Dumnezeu. Însă faptul ca noi cinstim Sfinții la data mutări lor la Cer, nu înseamnă nici pe departe că cinstim moartea ci ne bucuram întâlnirea pe care ei o au cu Hristos.

Biserica creștină nu este o Biserică care să cinstească moartea ci are ca temelie tocmai Învierea lui Hristos, așadar pe tot parcursul anului bisericesc noi cinstim viața curata a sfinților și ne bucurăm de întâlnirea lor cu Dumnezeu, de fericirea pe care au dobândit-o, pentru viață lor sfântă și ne rugam lor sa ne învrednicească și sa ne ajute prin rugăciunile lor sa facem efecte bune sa biruim ispitele si păcatul si sa dobândim bucuria și biruința lor. De altfel pentru creștini nu exista moarte spre pierzare si aceasta este doar o trecere în veșnicie împreună cu Hristos, Cel care este Învierea și Viața. Troparul Adormii Maicii Domnului vine și el sa întărească cele supuse și sună cum așa: Intru Naștere fecioria ai păzit, intru Adormire lumea nu o ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te.-ai la viață, fiind Maica vieții, si cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre..

Vedem așadar ca Maica Domnului odată cu adormirea Sa nu s-a mutat în întru moarte ci intru viață si mijlocește pentru noi spre mântuirea noastră. Scriptura nu ne oferă prea mult a informații despre acest eveniment însă lapte putem afla cu ușurință din tradiția Bisericii si din cărți precum Viețile Sfințiilor acolo aflam ca după Înălțarea la cer a Domnului Hristos, Maica Domnului a rămas în grija Sfântului Apostol si Evanghelistul Ioan si după Pogorârea Duhului Sfânt a început sa vestească cuvântul lui Dumnezeu împreună cu Sfinții Apostoli, ca spre sfârșitul vieții Sale, obișnuia sa se roage asemeni Fiului Ei in gradina Ghetsimani.

Iată cum relatează Sfânta Tradiție evenimentul: Când a binevoit Hristos Dumnezeul nostru ca să ia pe Maica Sa la Sine, atunci, cu trei zile mai înainte, a făcut-o să cunoască, prin mijlocirea îngerului, mutarea sa de pe pământ. Arhanghelul Gavrii, venind la dânsa, a zis: "Acestea zice Fiul tău: vremea este a muta pe Maica Mea la Mine. Nu te teme de aceasta, ci primeşte cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viaţa cea nemuritoare". Născătoarea de Dumnezeu s-a bucurat cu bucurie mare şi cu dorul ce avea ca să se mute la Fiul său, s-a suit degrabă în Muntele Măslinilor ca să se roage. Şi s-a întâmplat atunci un lucru minunat: de la sine s-au plecat pomii ce erau pe munte şi au dat cinstea şi închinăciunea ce se cădea către Stăpână, ca şi cum ar fi fost nişte slugi însufleţite.După rugăciune s-a întors acasă şi îndată s-a cutremurat casa cu totul, iar ea, aprinzând multe lumânări şi mulţumind lui Dumnezeu şi chemând rudele şi vecinii, şi-a grijit toată casa, şi-a gătit patul şi toate cele ce se cădea de îngroparea ei. Şi a spus cele ce i-a zis îngerul, despre a sa mutare la cer. Iar femeile chemate, dacă au auzit acestea, au plâns cu tânguire şi cu lacrimi şi au suspinat cu jale. Potolindu-se ele din tânguire, s-au rugat să nu rămână sărace de dânsa. Iar Preacurata le-a adeverit că, mutându-se la ceruri, nu numai pe dânsele, ci şi pe toată lumea o va cerceta şi o va umbri. Şi aşa alină întristarea cea mare cu cuvinte mângâietoare. Apoi a arătat despre cele două veşminte ale sale ca să le ia două văduve sărace, fiecare din ele câte unul, care-i erau ei prietene şi cunoscute şi de la dânsa le era hrana. „Nu faceţi bucuria mea plângere!" S-a făcut fără de veste sunet de grabnic tunet şi arătare de mulţi nori, care aduceau de la marginile lumii pe toţi ucenicii lui Hristos la casa Maicii lui Dumnezeu, între care erau şi de Dumnezeu înţelepţii ierarhi: Dionisie Areopagitul, Ierotei şi Timotei.

Aceştia, dacă au aflat pricina venirii lor au zis aceste cuvine către dânsa: "Noi, o, Stăpână, ştiindu-te în lume, că şi cu singur Stăpânul nostru şi Dascălul ne mângâiam; dar acum cum vom putea să suferim greul acesta? Însă de vreme ce cu voia Fiului şi Dumnezeului tău te muţi spre cele ce sunt mai presus de lume, pentru aceasta plângem, precum vezi şi lăcrimăm, cu toate că într-alt chip ne bucurăm despre cele ce sunt asupra ta rânduite". Acestea au zis şi vărsau lacrimi, iar ea a zis către dânşii: "Prietenii mei şi ucenicii Fiului şi Dumnezeului meu, nu faceţi bucuria mea plângere, ci-mi îngrijiţi trupul, precum eu îl voi închipui pe pat". Când s-au săvârşit cuvintele acestea, a sosit şi minunatul Pavel, care, căzând la picioarele Maicii lui Dumnezeu, s-a închinat şi deschizându-şi gura a laudat-o cu multe cuvinte, zicând: "Bucură-te Maica Vieţii, împlinirea şi încheierea propovăduirii mele; că măcar că pe Hristos Fiul tău trupeşte pe pământ nu L-am văzut, însă pe tine văzându-te, mi se părea că pe Dânsul Îl văd". S-au auzit îngerii cântând Luând Fecioara iertăciune cu toţi, s-a culcat pe pat şi şi-a închipuit preacuratul său trup precum a vrut; şi a făcut rugăciune pentru întărirea lumii şi paşnica ei petrecere şi i-a umplut şi pe dânşii de binecuvântarea ei. Şi aşa, în mâinile Fiului şi Dumnezeului său, şi-a dat sufletul.

Şi îndată ochii orbilor s-au luminat şi auzul surzilor s-a deschis, ologii s-au îndreptat şi tot felul de patimă şi de boala lesne se tămăduia. După aceea a început Petru cântarea cea de ieşire şi ceilalţi Apostoli; unii au ridicat patul, alţii mergeau înainte cu făclii şi cu cântări, petrecând spre mormânt. Atunci s-au auzit şi îngerii cântând şi văzduhul era plin de glasurile cetelor celor mai presus de firea omenească. Pentru aceste lucruri, mai-marii iudeilor, invitând pe unii din popor, i-au plecat să se ispitească a surpa jos patul în care zăcea trupul cel de viaţă începător, şi a-l lepăda pe dânsul. Dar dreptatea lui Dumnezeu, ajungând pe îndrăzneţii şi obrăznicii aceia, le-a făcut pedeapsa tuturor prin orbirea ochilor. Iar pe unul dintr-însii, care, mai nebuneşte, se pornise de apucase acel sfânt pat, l-a lipsit şi de amândouă mâinile, care au rămas spânzurate de pat, tăiate de dreapta judecată a lui Dumnezeu. Iar acela, crezând din tot sufletul, a aflat tămăduire, şi s-a făcut sănătos ca şi mai-nainte. În acelaşi chip şi cei ce orbiseră, crezând şi punând asupra lor o parte din poala patului, au dobândit vindecare. Iar Apostolii, sosind la satul Ghetsimani, au aşezat acel de viaţă începător trup în mormânt şi au stat trei zile lângă dânsul, auzind neîncetat glasuri îngereşti. Numai giulgiul a rămas mângâiere Apostolilor şi tuturor credincioşilor.

De vreme ce, după dumnezeiască rânduială, a lipsit unul dintre Apostoli, adică Toma - care nu s-a aflat la preamărita îngropare, ci sosind cu trei zile mai pe urmă, era mâhnit foarte şi întristat, că nu se învrednicise să vadă şi el, ca şi ceilalţi Apostoli, trupul - au deschis cu socoteală mormântul pentru dânsul ca să se închine şi el. S-a minunat că a aflat mormântul fără de sfântul trup, şi era numai giulgiul, care rămăsese mângâiere Apostolilor şi tuturor credincioşilor şi mărturie nemincinoasă a mutării Născătoarei de Dumnezeu.Ca şi până astăzi, mormântul cel cioplit în piatră aşa se vede, deșert de trup, şi este cinstit ca închinăciune.  

Iată dar că la sărbătoarea de astăzi noi nu cinstim moartea Maicii Domnului ci Cinstita Adormire și mutarea cu Trupul la Cer de unde mijlocește înaintea lui Dumnezeu şi a Fiului Sau Preaiubit pentru noi. Sărbătoarea de astăzi cea mai importantă si mai mare dintre sărbătorile închinate Maicii Domnului și adună cu bucurie foarte mulți creștini in rugăciune mai ales in zona Ardealului. Aceștia nu vin sa se roage unei femei care a murit ci vin sa o cinstească pe cea care ești Maica a vieții fecioara care S-a învrednicit să țină pe brațele Sale pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Maica Domnului este Cea pe care Hristos aflat pe cruce a dăruit-o Apostolului Ioan si noua tuturor, spunându-i "Fiule, iata mama ta“ iar noi am fost puși în grija Maicii Domnului de către însuși Hristos când Acesta îi spune Maică iată fiul tău si îi arata același Apostol Ioan. De aceea in decursul timpului creștinii au venit la Maica Domnului ca la o mamă, pretutindeni si mai ales in Ardeal acestea ii cântă cu bucurie „am venit Măicuța sa Te mai vedem, să ne spunem dorul pe care-l avem“ si ii cer cu lacrimi „nu lasă Măicuță să pierim pe cale ca noi suntem fiii lacrimilor tale.“  

Iată dar că deși sărbătoarea este prilejuită de un eveniment ce pare trist la prima vedere, prin lucrarea lui Dumnezeu se arată a fi de fapt un prilej de bucurie, de mângâiere, de rugăciunii, de nădejde, pentru ca știm ca Maica Domnului nu a părăsit lumea ci și după Adormirea Sa, ci rămâne alături de noi și la fel ca si la nunta din cana mijlocește înaintea Fiului Său Preaiubit, bucuria veșniciei iertarea păcatelor și ajutor înspre mântuire. Așadar chiar dacă reprezintă un bun prilej de pomenire și de comuniune cu cei adormiți sărbătoarea de astăzi nu este doar atât ci se adresează deopotrivă celor vii si celor morți care au nevoie de ajutorul mângâierea, ocrotirea și mijlocirea Maici Domnului. De altfel chiar și în zilele rânduite de Biserica pentru săvârșirea slujbelor de pomenire pentru cei adormiți biserica nu oferă slujbelor un caracter dramatic ci are grija sa sădească in suflet mângâiere, nădejde in învierea cea de obște și cere de la Dumnezeu iertarea păcatelor și așezarea fiecărui suflet în Bucuria Raiului, căci pentru un creștin moartea este doar o trecere de la vremelnicia acestei vieți la Sfințenia și Bucuria Veșniciei.

Având în vedere toate cele spuse mai sus închei acest cuvânt adresând cu bucurie un sincer si călduros la mulți ani tuturor celor care poartă numele Maicii Domnului dar și celor care își serbează ziua de naștere. Tuturor vă doresc ani mulți, bucurii, pace și liniște, împliniri și lumină în suflete și mă rog Maicii Sfinte să vă ocrotească mijlocind înaintea lui Dumnezeu mântuirea.

Iubirea, cale către îndumnezeire

Universitatea Lucian Blaga Facultatea de Teologie Andrei Şaguna Sibiu

 

 

Iubirea, cale către îndumnezeire

 

 

 

 

 

 

Student,

Ciule Răzvan-Florin

Îndrumător,

P.C. Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Mihoc

 

„Cel ce se îmbracă în iubire se îmbracă în Dumnezeu“

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Epistola către Romani)

 

       Întreaga lucrare creatoare şi mântuitoare a lui Dumnezeu are la bază iubirea Sa negrăită şi ne cuprinsă faţă de om. Această virtute este însuşi temelia creştinismului căci Hristos nu S-a întrupat din nicio altă pricină decât din dragoste. Importanţa iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele este evidenţiată de însuşi Mântuitorul Hristos atunci când afirmă „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. În aceste două porunci se cuprind toată Legea şi proorocii.“ şi "Nu este alta porunca mai mare decât acestea" (Marcu XII, 31).

    De aceea şi Sfinţii Apostoli şi ucenicii lor, cei care au urmat lui Hristos, au acordat o deosebită atenţie dragostei. Sfântul Apostol Pavel a abordat şi el acest subiect amplu în epistolele sale.

    

Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie călăuze şi fundament al credinţei în Hristos

              Anul acesta Biserica Ortodoxă Română comemorează 500 de ani de la tipărirea, în limba slavonă, a Liturghierului lui Macarie (1508), tipăritură cu atât mai însemnată având în vedere că este prima ediţie tipărită a unui Liturghier, 360 de ani de la tipărirea Noului Testament de la Bâlgrad (1648) şi 320 de ani de la tipărirea Bibliei de la Bucureşti (1688), prima traducere integrală a textului biblic în limba română.

             De aceea cu îngăduinţa şi ajutorul Bunului şi Milostivului Dumnezeu, voi încerca să accentuez legătura sacră dintre Scriptură şi Dumnezeiasca Liturghie, importanţa fundamentală pe care o au în viaţa bisericii, precum şi menirea lor de a ne călăuzii, de a ne apropia de Dumnezeu, ajutându-ne să cunoaştem şi să înţelegem mai bine dragostea şi lucrarea Divină.

            Încă din primele veacuri ale creştinătăţii Sfânta Scriptură şi Dumnezeiasca Liturghie au avut un rol esenţial în viaţa bisericii. Atât Scriptura cât şi Liturghia fac parte din fundamentul credinţei noastre şi sunt menite să ne călăuzească şi să ne apropie de Dumnezeu, de Hristos.

Predica la Duminica Învierii

Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime că Slava Domnului peste tine a răsărit! Saltă acum și te bucură Sioane, Iară tu, curată Născătoare de Dumnezeu Veseleşte-te intru Învierea Celui născut al tău.

 

Hristos a înviat

Preacucernice părinte profesor, preaiubiți colegi

 

       Iată că după ce am trecut prin Sfântul și Marele Post, urcând treaptă cu treapta alături de Hristos, după ce L-am întâmpinat cu cântări de slavă în Ierusalimul inimilor noastre cântându-I asemeni pruncilor de odinioară „Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!“ (Marcu 11,9), după ce am fost martori la Cina cea de Taină, la trădarea lui Iuda, la Pătimirea cea mai presus de fire de pe Golgota, a Mântuitorului Hristos, privind mai apoi cu frică și cutremur cum din dragoste pentru noi Împăratul Vieții se pogoară în mormânt pentru a ne ridica la viață, astăzi prin mila și dragostea lui Dumnezeu suntem făcuți părtaș la bucuria Învierii.

   Praznicul Praznicelor și temelie a credinței noastre, Învierea Domnului Nostru Iisus Hristos este cea mai importantă sărbătoare pentru creștimi și pentru întreg neamul omenesc, căci odată cu Învierea lui Hristos întreaga omenire a dobândit viața veșnică.

Vizitatori

45.3%Romania Romania
10.4%Republic Of Moldova Republic Of Moldova
9.3%United States United States
8.1%Germany Germany
6.9%Italy Italy
5.8%United Kingdom United Kingdom
3.4%Spain Spain
2.3%Canada Canada
1.1%Ukraine Ukraine
1.1%France France

Yesterday: 4
Last Week: 14
This Month: 56
Last Month: 96

Comentarii recente

 • Asociația Umanitară „Alexandru Damian“, un strop de lumină și alinare în viața copiilor bolnavi de cancer

  • Roxana Popescu 12.05.2014 14:59
   Un articol foarte frumos. Pentru cei care sunt interesti sa fac voluntariat va recomand sa intrati ...
 • Cât costă un site?

  • Răzvan Ciule 28.09.2014 19:45
   Stimate domn vă mulțumesc pentru comentariu si va respect opinia, totuși consider că este necesar ...
    
  • anomim 09.04.2014 00:18
   :cry: gazduire 5 euro pentru un magazin virtual?:D si ssl? si vps, si cpu si baze de date serioase, si ...

Copyright © 2008-2014 All Rights Reserved. Toate drepturile asupra acestui site aparţin lui Răzvan Ciule. Pentru preluarea sau publicarea informaţiilor de pe acest site pe alte pagini vă rugăm să contactaţi autorul utilizand datele din cadru secţiunii de contact şi să precizaţi sursa. Orice modificare sau preluare a conţinutului fără consimţământul autorului reprezintă o încălcare a dreptului de autor şi se pedepseşte conform legii.

SEO monitor